ใบรับรอง รับสร้างบ้านโคราช

รับสร้างบ้านโคราช - ใบรับรองของ J&P House

สภาวิศวกร มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

รับสร้างบ้านโคราช - ใบรับรองของ J&P House

รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกที่เอสซีจีได้รับ คือบทพิสูจน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการคิดค้นนวัตกรรมอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

รับสร้างบ้านโคราช - ใบรับรองของ J&P House

Pipe Treat­ment Sys­tem เป็นระบบการวางท่อป้องกันปลวกใต้อาคารตามบริเวณห้องต่าง ๆ ตามแนวคานคอดิน และอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ โดยใช้เครื่องมืออัดแรงดันสูง

รับสร้างบ้านโคราช - ใบรับรองของ J&P House

บจก. เบญจ เซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้ออกใบรับรองการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับบริหาร" ตามกฎกระทรวงกำหนด

รับสร้างบ้านโคราช - ใบรับรองของ J&P House

สภาสถาปนิก มีอำนาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความชำนาญ เพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกวิชาชีพ

รับสร้างบ้านโคราช - ใบรับรองของ J&P House

บริษัท พรีคอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองการใช้วัตถุดิบคุณภาพ SCG ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ได้รับการตรวจรับรองวัตถุดิบ ตลอดกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน