เข้าตรวจสอบคุณภาพ งานปรับเตรียมพื้นที่ก่อนเทคอนกรีต