เสน่ห์ความเป็นไทยอันทรงคุณค่าที่งดงามเหนือทุกกาลเวลา...