บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้...เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัย